Werkwijze

De werkwijze is gebaseerd op het handelings- en oplossingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind betrokken is en aandacht voor de positieve kenmerken van het kind zijn daarbij uitgangspunt.

De werkwijze:

a. Aanmeldingsgesprek
U kunt vrijblijvend contact opnemen. Samen kunnen we bepalen of extra begeleiding op het gebied van leren en/of gedrag uw kind/leerling zou kunnen helpen.

b. Intakegesprek
We maken persoonlijk kennis met elkaar en we (ouders en/ of kind/school) bespreken de mogelijkheden van onderwijs/begeleiding op maat voor uw kind/leerling. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend. In dit gesprek is er natuurlijk ruimte voor vragen en krijg ik een beeld van de problematiek en de hulpvraag.
Het is aanbevelingswaardig om informatie als onderzoeksverslagen, rapporten, toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem, e.d. mee te nemen. (Dit kunt u navragen bij de Intern Begeleider van uw school, graag de grafieken).

c. Diagnostisch onderzoek
Indien er een onderzoek of toetsgegevens e.d. beschikbaar zijn, zal er met de beschikbare onderzoekgegevens gewerkt worden.
Om een op maat gemaakt handelingsplan te kunnen maken neem ik een toets(en) af en voer ik een diagnostisch gesprek met uw kind. Ik neem alle relevante informatie door, zoals onderzoeksverslagen en spreek na uw toestemming gericht met de leerkracht/intern begeleider en eventueel met andere deskundigen die betrokken zijn bij uw kind. Soms observeer ik uw kind in de groep. Op deze manier krijg ik beeld van de onderwijsbehoeften van uw kind.
Naar aanleiding van het intakegesprek en de onderzoeksgegevens wordt er een handelingsplan met leerdoelen voor 10 tot 12 weken geschreven. Het handelingsplan wordt eerst met ouders besproken. Na uw toestemming vindt er overleg met alle betrokkenen plaats, zodat planmatig en gericht de kwaliteit van het onderwijs/de begeleiding afgestemd kan worden op het kind. Daarna wordt de Onderwijs/Begeleiding op Maat sessie (remedial teaching) gestart.

d. Onderwijs op maat
De sessie duurt 45 minuten en vindt in de praktijk of indien mogelijk op school plaats.
De begeleiding vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats.
Het kan voorkomen dat een kind het beste geholpen kan worden in zijn eigen omgeving. Dit is altijd in nauw overleg met u.

Er wordt aangesloten bij de leerstijl/ontwikkeling van uw kind en op een speelse, afwisselende manier gewerkt. Met plezier leren, Onderwijs/begeleiding op Maat en Ontwikkelen is hierbij belangrijk!
Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis wordt geoefend.
Hierover zal helder gecommuniceerd worden.

e. Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject.
Na de begeleidingsperiode worden de behaalde resultaten getoetst en met u besproken.
Ik probeer samen met ouders en school het evaluatiegesprek te plannen, zodat ook hier een goede overdracht plaatsvindt.
Ik maak een schriftelijk verslag van de gegeven lessen en de leerresultaten van uw kind. We bespreken dit verslag. Daarna heeft u de mogelijkheid om de hulp te beëindigen of nog een periode voort te zetten.