Praktijk voor Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat

h

h


Werkwijze


De werkwijze is gebaseerd op het handelings- en oplossingsgericht werken. Afstemming met iedereen die bij het kind betrokken is en aandacht voor de positieve kenmerken van het kind zijn daarbij uitgangspunt.


1.  Aanmeldingsgesprek
U kunt vrijblijvend contact opnemen. Samen kunnen we bepalen of extra begeleiding op het gebied van leren en/of gedrag uw kind/leerling zou kunnen helpen.

2.  Intakegesprek
We maken persoonlijk kennis met elkaar, we (ouders en/ of kind/school) bespreken de mogelijkheden van de maatwerkbegeleiding en bespreken de hulpvraag.
Het is aanbevelingswaardig om informatie als onderzoeksverslagen, rapporten, toetsgegevens van het Cito Leerlingvolgsysteem, e.d. mee te nemen. (Dit kunt u navragen bij de Intern Begeleider van uw school, graag de grafieken). Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

3.  Diagnostisch onderzoek
Het diagnostisch onderzoek bestaat uit toetsen, observaties en gesprekken met ouders.  Er vindt na uw toestemming overleg met school of andere deskundigen  die bij uw kind betrokken zijn plaats. Indien er een onderzoek of toetsgegevens e.d. beschikbaar zijn, zal er met de beschikbare onderzoekgegevens gewerkt worden.

4.  Handelingsplan
Naar aanleiding van het intakegesprek en de onderzoeksgegevens wordt er een handelingsplan met leerdoelen voor 10 tot 12 weken geschreven. Daarop volgend vindt een evaluatiegesprek over de voortgang plaats. Het handelingsplan wordt eerst met ouders besproken. Na uw toestemming vindt er overleg met alle betrokkenen plaats, zodat transparant, planmatig en gericht de kwaliteit van de maatwerkbegeleiding afgestemd kan worden op het kind. Daarna worden de Onderwijs op Maat sessies gestart.

5.  Onderwijs op maat
De sessie duurt 45 minuten en vindt in de praktijk of indien mogelijk op school plaats.
De begeleiding vindt bij voorkeur onder schooltijd plaats.
Het kan voorkomen dat een kind het beste geholpen kan worden in zijn eigen omgeving. Dit is altijd in nauw overleg.

Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling / leerstijl en de omgevingsfactoren van uw kind Met plezier leren, Maatwerkbegeleiding en Ontwikkelen is hierbij belangrijk!
Naast de begeleiding in de praktijk is het vaak nodig dat er ook thuis wordt geoefend.
Hierover zal helder gecommuniceerd worden.

6.  Evaluatie en afsluiting of vervolgtraject.
Ik maak een digitaal verslag van de gegeven sessies en de leerresultaten van uw kind. We bespreken dit verslag en na uw toestemming met school. Daarna heeft u de mogelijkheid om de hulp te beëindigen of nog een periode voort te zetten.